Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có trách nhiệm ra các quyết định chiến lược, định hướng hoạt động, cũng như điều hành các hoạt động của Trường.

TS.Lê-Trường-Tùng-2
Nguyễn-Xuân-Phong
BAN LÃNH ĐẠO-01